Ile można zyskać na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem?

PIT_malzenstwo

Wspólne opodatkowanie korzystne jest tylko w przypadku, gdy jeden z małżonków zarabia na tyle dużo, że jego przychody spowodowałyby wejście do podatku obliczanego według wyższej stawki (z 18% na 32%).

Jeżeli małżonkowie – po odliczeniu wszelkich ulg odliczanych od dochodu uzyskują dochód (przychód po odjęciu kosztów) w wysokości 85.528 zł – wspólne rozliczenie będzie co do zasady neutralne, a podatek wyniesie tyle samo, co przy złożeniu dwóch odrębnych deklaracji PIT. Wyjątek stanowi przypadek, w którym jedno z małżonków zarabia na tyle mało, że nie mogłoby samodzielnie odliczyć kwoty wolnej od podatku, wówczas nawet gdy łącznie zarabiają mniej niż 85,528 zł, mogą odnieść korzyść podatkową.

Najwyższą korzyść uzyskuje małżeństwo, w którym jeden z małżonków nie zarabia ani złotówki, a drugi – uzyskuje dochód w kwocie 171 056 zł. W tym przypadku cały dochód roczny pozostanie bowiem opodatkowany według stawki 18%. Małżeństwo zapłaci w ten sposób 12,529,94 zł mniej, niż gdyby rozliczali się osobno.

Aby opodatkować się z małżonkiem trzeba spełnić łącznie następujące warunki:
1) pozostawać przez cały rok w ustroju wspólności majątkowej,
2) złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że za dany rok opodatkowuje się łącznie (bezpośrednio w deklaracji PIT zaznaczając właściwe pole),
3) pozostawać przez cały rok w związku małżeńskim,
4) nie korzystać z opodatkowania liniowego, ryczałtem (oprócz najmu prywatnego), kartą podatkową, podatkiem tonażowym.

infoProfit.pl