Masz tytuł prawny do adresu podanego w CEIDG? Uważaj, bo Cię wykreślą.

Już za tydzień wchodzą zmiany przepisów dotyczących rejestracji przedsiębiorców w CEIDG.
Od 19 maja 2016 r. koniecznym staje się obowiązek posiadania tytułu do nieruchomości przy rejestracji działalności. Dotyczy to również przedsiębiorców już zarejestrowanych w bazie.
Innymi słowy, do adresów które widnieją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako:
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń
– adres wykonywania działalności gospodarczej, w tym adres głównego miejsca oraz oddziałów
należy posiadać tytuł prawny, czyli być właścicielem, mieć umowę najmu, użyczenia itp.

Jeżeli nie pamiętasz danych, które kiedyś podałeś w trakcie rejestracji sprawdź pod linkiem CEIDG, wystarczy podać NIP.

Ustawodawca nie nakazał dołączania ww. dokumentów do wniosku rejestracyjnego, jednakże organ ewidencyjny ma prawo o niego wystąpić.
Jeżeli organ zostanie powiadomiony, iż przedsiębiorca korzysta z adresów wymienionych w CEIDG bezprawnie, będzie zobligowany do zweryfikowania tych informacji.
Na wezwanie organu przedsiębiorca powinien przedstawić tytuł prawny do nieruchomości lub dokonać odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
W przypadku uchylania się minister właściwy do spraw gospodarki decyzją administracyjną wykreśli przedsiębiorcę z ewidencji.

O korektę danych adresowych może zwrócić sie również osoba, pod której adresem w sposób nieuprawniony ktoś inny zarejestrował działalność gospodarczą.
Dzięki tej regulacji osoby poszkodowane takim nieuczciwym procederem zyskały możliwość obrony przed nieuprawnionym wpisem do CEIDG. Osoba, która zażądała wykreślenia swojego adresu z ewidencji CEIDG, może też zażądać, aby adres ten nie był publikowany w CEIDG (art. 35 ust. 2b ustawy o swobodzie).

Nowelizacja przepisów umożliwi usuwanie nieprawdziwych informacji z rejestru przedsiębiorców.