Od 1 września skończy się „syndrom pierwszej dniówki”

Z dniem 1 wrzeu015bnia wejdzie w u017cycie nowelizacja Kodeksu Pracy a wraz z niu0105 m.in. obowiu0105zek pisemnego zawarcia umowy o pracu0119 lub potwierdzenia na piu015bmie jej warunku00f3w przed podju0119ciem pracy. Ru00f3wnieu017c zmianie ulega termin, w jakim naleu017cy zapoznau0107 pracownika z regulaminem pracy.

n

W tym momencie umowu0119 o pracu0119 naleu017cy potwierdziu0107 pracownikowi w dniu jej podju0119cia. Nie ma powiedziane u017ce koniecznie na samym poczu0105tku tego dnia, co oznacza u017ce mou017ce siu0119u00a0 to odbyu0107 ru00f3wnieu017c przed samym kou0144cem tego dnia.

n

Pau0144stwowa Inspekcja Pracy wykazau0142a, u017ce osoby ktu00f3re w trakcie kontroli nie posiadaju0105 umowy o pracu0119, zazwyczaj wskazuju0105 jako pracuju0105ce „wu0142au015bnie pierwszy dzieu0144”. Zdaniem PIP u00f3w „syndrom u00a0pierwszej dniu00f3wki” to najczu0119u015bciej uu017cywane wytu0142umaczenie, su0142uu017cu0105ce nielegalnemu zatrudnianiu.

n

Po zmianie przepisu00f3w, a wiu0119c od 1 wrzeu015bnia 2016 r. kau017cdy pracodawca i pracuju0105cy bu0119dzie musiau0142 mieu0107 umowu0119 na piu015bmie, albo pisemnie potwierdzone warunki pracy. Dodatkowo wedle znowelizowanego Kodeksu Pracy, kau017cdy nowy pracownik musi zostau0107 zapoznany z regulaminem pracy przed dopuszczeniem go do niej, a nie jak jest to obecnie przed rozpoczu0119ciem pracy.

n

Dodatkowo przepisy bu0119du0105 przewidywau0107 sankcje dla pracodawcu00f3w za naruszanie przepisu00f3w w zakresie braku pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy o pracu0119.

n

Jeu015bli maju0105 Pau0144stwo pytania zapraszamy do siedziby Biura Rachunkowego Infoprofit.

n