Ruszyły „Pierwsze kontrole” Państwowej Inspekcji Pracy. Sprawdź czy inspektorzy zawitają do Ciebie.

Zgodnie z zapowiedzią głównego inspektora pracy z marca br. Pańtwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła cykl tak zwanych pierwszych kontroli. Inspektorzy planują odwiedzić przynajmniej 2600 zakładów pracy, które wcześniej nie były kontrolowane przez PIP.

Kontroli poddane zostaną:
– mikroprzedsiębiorstwa ( 1-9 pracowników),
– małe zakłady (zatrudniających do 49 osób)
– średnie (do 249 pracowników)

Wedle zasad przeprowadzania „pierwszych kontroli” celem wizyt inspektorów jest wskazanie pracodawcy nieprawidłowości występujących w kontrolowanym podmiocie oraz ich analizę pod kątem prawnym i technicznym. W uzasadnionych przypadkach, gdy kontrola wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej bądź prawniczej, kontrole mogą być prowadzone w dwuosobowych zespołach.

W przypadku ujawnienia uchybień zastosowane zostaną względem przedsiębiorcy tzw. środki prawne w postaci decyzji, wystąpienia i polecenia. Celem tych kontroli jest danie określonego czasu pracodawcy na wyeliminowanie zdiagnozowanych uchybień.
Jeśli przedsiębiorca z przyczyn techniczno-organizacyjnych będzie potrzebował więcej czasu, będzie mógł wynegocjować z inspektorem pracy nawet 3-miesięczny okres.

W przypadku uchybień pracodawcy nie będą karani dodatkowo mandatami, a jedynie pouczani o możliwej odpowiedzialności. Inaczej będzie w przypadkach rażących naruszeń przepisów i zasad BHP, w szczególności sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników.

Sankcje będą nakładane także w przypadkach:
– gdy kontrola jest prowadzona w związku z ciężkimi, śmiertelnymi i zbiorowymi wypadkami przy pracy,
– nielegalnego zatrudniania
– rażących naruszeń przepisów prawnej ochrony pracy.